Leden POV zetten seinen op groen voor één varkensgeluid


  02-05-2017
  Leden POV zetten seinen op groen voor één varkensgeluid

  De leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) hebben maandagavond 1 mei tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) alle seinen op groen gezet voor ‘één varkensgeluid’.

  Hiermee hebben zij samen met het POV-bestuur een nieuwe mijlpaal bereikt bij het verder tot stand komen van één belangenbehartiger voor de gehele varkenshouderij in Nederland.

  Volle kracht vooruit
  ‘We kunnen met het mandaat van de POV-leden met volle kracht vooruit. Met de varkenshouders aan het roer kunnen wij de komende periode verder doorwerken aan een vitale Nederlandse varkenshouderij en de definitieve totstandkoming van één belangenbehartiger voor de varkenshouderij’, zeggen voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma van de POV.

  ‘Er ligt hiermee een heldere blauwdruk voor de ‘Nieuwe POV’ die er op 1 januari 2018 in volle glorie moet staan. We zijn er trots op dat wij zo ver zijn gekomen en dat wij als varkenssector voortaan met één geluid naar buiten treden’, aldus Jansen en Douma.

  Overgangsbestuur
  Jansen en Douma werden, samen met 22 andere bestuurders door de leden gekozen in het overgangsbestuur. Dit overgangsbestuur blijft aan tot de volgende ALV, op 6 november aanstaande.

  Op die datum wordt een definitief POV-bestuur gekozen. Deze zal uit zeven leden bestaan. De procedure daarvoor wordt binnenkort gestart.

  Het overgangsbestuur van de POV is tot die tijd verantwoordelijk voor de belangenbehartiging voor de varkenshouderij en neemt die taak over van de NVV en LTO varkenshouderij (LTO Noord, ZLTO en LLTB). 

  Leden overgangsbestuur
  De bestuursleden die in het overgangsbestuur zijn gekozen, zijn: Dick Bunskoek, Arjan Pekkeriet, Jan Doeschot, Erwin ten Have, Pieter Bouw, Johnny Bull, Jan-Willem Boer, Rein van As, Lau Wouters, Frans van Heertum, Marco Botden (allen NVV), Gerard Holleman (LTO Noord), Maartin van der Velden (ZLTO) en Elly Michiels-Fleuren (LLTB).

  Zij vormen binnen het overgangsbestuur het Landelijk Bestuur. 

  Dagelijks Bestuur
  Tien leden in het overgangsbestuur van de POV maken deel uit van het Dagelijks Bestuur. Dit zijn: Ingrid Jansen (voorzitter), Gert van Beek, Paul Wouters, Eric Holleman, Nico Kroes (allen NVV), Eric Douma (vicevoorzitter) Edwin Snoek, Sander van den Heijkant, Willy Gijsbers en Mark Vossen (allen LTO Varkenshouderij).

  De stemverhouding in het overgangsbestuur is zodanig ingericht dat NVV- en LTO-bestuurders een 50-50 stemverhouding hebben.

  Met dit overgangsbestuur zijn er verbindingen met de leden via de huidige structuren van NVV (regiobesturen) en de regionale vakgroepen en ledenraden van de LTO organisaties. Deze structuren worden benut voor raadpleging van de achterban en het realiseren van draagvlak, totdat de definitieve bestuurlijke structuur van de POV is ingericht.

  De ALV van de POV is en blijft uiteindelijk het hoogste orgaan van de vereniging POV.

  Statutenwijziging
  De POV-leden namen tijdens de ALV ook het voorstel tot statutenwijziging met algemene stemmen aan.

  De statutenwijziging maakt het mogelijk om de belangenbehartiging voor de varkenshouderij onder te brengen in de POV en maakt de weg vrij voor herpositionering van de POV-taken.

  De leden hebben met het goedkeuren van de statutenwijziging aangegeven nadrukkelijk achter het proces van één varkensgeluid te staan. ‘De structuren van beide organisaties zijn nu aan elkaar geklikt. In de periode tot de ALV op 6 november a.s. zal de definitieve bestuurlijke structuur worden ingevuld’, lichten Jansen en Douma toe.

  Regio-indeling
  Onderdeel van de definitieve structuur zijn het formeren van POV-regio’s. De ALV heeft ingestemd met zeven regio’s (*).

  Vertrouwenscommissies zullen op korte termijn de invulling van de regiobesturen gaan begeleiden. Tevens zal binnenkort de procedure voor het benoemen van maximaal zeven Dagelijks Bestuursleden voor het definitieve POV-bestuur starten. 

  Oprichting BV
  De ALV heeft tevens besloten tot de oprichting van een BV waarin de bedrijfsmatige activiteiten van de vereniging POV in ondergebracht zullen worden.

  De vereniging POV wordt 100 procent aandeelhouder van de BV. De POV-activiteiten op het gebied van I&R/VVL worden voorlopig in de BV ondergebracht. Het overgangsbestuur heeft het mandaat van de ALV gekregen om daarvoor een kostendekkend voorstel uit te werken.

  Financiën
  De leden zijn tijdens de ALV ook geïnformeerd over de financiën in 2017. LTO varkenshouderij en NVV zullen beide een bedrag van € 1 miljoen inbrengen om het vermogen van de POV te versterken.

  Tijdens de ALV van 6 november wordt er een voorstel aan de POV-leden voorgelegd voor de te betalen contributie, om de totale belangenbehartiging voor de varkenshouderij in 2018 te bekostigen. 

  Vertrouwen
  De leden spraken tijdens de ALV hun vertrouwen uit in de uitwerking van een efficiënte en effectieve structuur voor de belangenbehartiging varkenshouderij.

  De ALV ging ten slotte akkoord met de contouren van het jaarwerkplan voor de POV en de contouren voor de uitwerking van de intentieovereenkomst ‘één varkensgeluid’.


  Nieuws uit de sector

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter