Teleurstellende opkomst algemene ledenvergadering NVV


  26-06-2018
  Teleurstellende opkomst algemene ledenvergadering NVV

  Op 25 juni 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van de NVV over vergaande besluiten gesproken om de vereniging – zoals eerder was besloten tijdens de ALV van 18 december 2017 – slapend te maken. Ondanks dat er historische beslissingen op de agenda stonden, waren er slechts 33 van de 1200 leden aanwezig. Voor alle voorstellen werd een ruime meerderheid gevonden. Alleen de zeggenschap van de leden moet terug naar de tekentafel. De kleinst mogelijk meerderheid van de vergadering wil dat de leden op alles het laatste woord blijven houden. In het oorspronkelijke voorstel zouden de leden een adviserende stem hebben en zou de beslissingsbevoegdheid bij de ledenraad komen te liggen. Het bestuur komt met een aangepast voorstel.

  De vergadering stond onder voorzitterschap van de vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur Gert van Beek. Hij leidde de vergadering omdat de termijn van Ingrid Jansen als voorzitter voorbij is en zij zich zoals eerder gemeld zich niet herkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn.

  Jaarverslag 2017 vastgesteld

  Het jaar 2017 stond vooral in het teken van het gereedmaken van de NVV om de activiteiten van NVV en LTO-Varkenshouderij over te kunnen hevelen naar de POV. Op 20 december 2016 heeft de NVV een intentieovereenkomst getekend samen met de POV, LTO-Varkenshouderij en de (regionale)-LTO organisaties. In die intentieovereenkomst is geregeld dat de sectorale belangenbehartiging vanuit NVV en LTO-Varkenshouderij definitief en onomkeerbaar zou worden overgedragen aan de POV.

  In 2017 zijn er drie ALV’s gehouden. In de reguliere ALV van 26 juni heeft de ALV ingestemd met de uitgangspunten en de voorgestelde tijdslijn inzake de afbouw van de NVV. Tijdens de ALV van 18 december heeft de ALV ingestemd met uitwerking van de optie om de vereniging NVV ‘slapend’ te maken. Dat wil zeggen: NVV wordt formeel-juridisch nog niet opgeheven, maar dat de belangenbehartigende activiteiten niet meer vanuit NVV, maar vanuit POV plaatsvinden.

  Per 1 mei 2017 zijn de belangenbehartigingsactiveiten aan de POV-overgedragen en op 1 januari 2018 geformaliseerd. De MINAS procedures vormen hier een uitzondering op. Vermeldenswaard is dat de NVV ruim €200.000 van de Belastingdienst heeft ontvangen vanwege BTW-verrekening.


  Werving nieuwe voorzitter

  Volgens de geldende statuten is het bestuurderschap (en daarmee het voorzitterschap) van Ingrid Jansen per 19 mei 2018 geëindigd. De Algemene Ledenvergadering heeft een profielschets van de beoogde voorzitter geaccordeerd en heeft de procedure vastgesteld. In het gewenste profiel staat dat de nieuwe voorzitter onafhankelijk is en geen directe belangen heeft in de varkenssector. Een toetsingscommissie is benoemd die de benoembaarheid van de voorzitter beoordeelt en oordeelt of de kandidaat voldoet aan het richtinggevend profiel. De toetsingscommissie geeft een positief of negatief advies uit per kandidaat en komt met voordracht van geschiktheid voorzitter aan de ALV.


  Besluitenlijst

  Voor de volledigheid de besluitenlijst van de ALV.
  · De notulen van de ALV d.d. 18 december 2017 zijn vastgesteld;
  · De kernwaarden van de NVV zijn vastgesteld;
  · Jaarverslag 2017 is vastgesteld;
  · Financieel verslag 2017 en verslag kascontrolecommissie is vastgesteld;
  · Aan het bestuur van de NVV is volledige decharge verleend over het gevoerde beleid in het kalenderjaar 2017;
  · De profielschets voor de nieuwe voorzitter en de procedure om hiertoe te komen zijn vastgesteld;
  · De begroting 2019 is vastgesteld;
  · De contributie over 2019 is vastgesteld (besloten is om geen contributie te innen over 2019);
  · Leden van de kascontrolecommissie over het kalenderjaar 2018 zijn benoemd.


  NVV nieuws

  Terug

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   archief
   juni 2018
   mei 2018
   maart 2018
   januari 2018
   december 2017
   november 2017
   oktober 2017
   september 2017
   augustus 2017
   juli 2017

   Twitter