Acties en resultaten 21 jaar NVV 1994-2015


  De NVV komt op voor de varkenshouder(ij)
  en de varkenshouder(ij) alleen. Al 21 jaar.

  Hieronder vindt u een overzicht van de acties en resultaten van de NVV in de afgelopen 21 jaar.


  Nog geen lid en wel behoefte aan een sectorale belangenbehartiger? Klik hier voor meer informatie.


  April 1994

  Oprichting: Tien varkenshouders, onder wie oprichter Wien van den Brink (zie foto) zetten in notariskantoor W. van Grafhorst in Utrecht hun handtekening onder de oprichtingsakte van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders.

  Februari 1995
  Actiecomité 100 procent: Het actiecomité ‘100 procent’ boekt onder leiding van Wien van den Brink zijn eerste grote succes: een royale schaderegeling voor Gelderse boeren die moesten evacueren voor een dreigende dijkdoorbraak in 1993 en in 1995.

  September 1995
  Mestdossiers: Leden van de NVV stelen of ‘lenen’ dossiers uit het Bureau Mestheffingen van het ministerie van Landbouw in Assen. Duizend varkenshouders demonstreren.

  December 1995
  NVV roept op tot boycot van mestregistratie. Het Actiecomité ‘Wij zullen doorgaan’ wordt opgericht.

  April 1996
  De varkenshouders die de dossiers in Assen stalen, moeten voor de rechter komen.
  Wien van den Brink laat zichzelf en de varkenshouders verdedigen door advocaat Willem Anker. Voor de rechtbank betuigen honderden varkenshouders steun.

  September 1996
  Wien van den Brink roept op tot een boycot van registratie- en identificatieplicht in de varkenssector.

  November 1997
  Wien van den Brink stapt op als voorzitter van de vakgroep Varkenshouderij van LTO Nederland.

  December 1997
  NVV’ers veroorzaken een rel in het gebouw van de Tweede Kamer vanwege de Wet herstructurering varkenshouderij (Whv).

  Juni 1998
  De NVV spant een verkorte bodemprocedure aan over het ontbreken van een schadevergoeding naar aanleiding van de Wet herstructurering varkenshouderij (Whv).

  September 1998
  Driehonderd varkenshouders wonen in een tent het kort geding bij dat de NVV heeft aangespannen tegen de Staat der Nederlanden om de Whv te schorsen totdat er een uitspraak is in de verkorte bodemprocedure.

  December 1998:
  De rechter verplicht het ministerie in een tussenvonnis de Whv beter te onderbouwen voor 26 januari. Het ministerie van Landbouw gaat in hoger beroep tegen dit tussenvonnis.

  Februari 1999
  De rechter stelt delen van de wet buiten werking omdat het ministerie de wet niet nader heeft onderbouwd.

  Maart 1999
  Minister Haijo Apotheker (foto) kondigt een noodwet aan.

  Maart/april 1999
  Apotheker praat vier keer met vertegenwoordigers van de sector en stelt een alternatief plan voor de varkenswet op.

  April 1999
  Apotheker krijgt onvoldoende steun van het kabinet voor zijn alternatief

  Mei 1999
  De rechter legt de staat een dwangsom op omdat zij doorgaat met de uitvoering van de wet. Het ministerie van Landbouw gaat in beroep.

  Juni 1999
  Apotheker stapt uit het kabinet wegens onvoldoende steun voor alternatief varkensplan.

  Juni 1999
  Het Hof oordeelt in spoedappèl over het buiten werking stellen van de wet.

  Oktober 1999
  De NVV plaatst borden in weilanden met de tekst ‘Brinkhorst Killer 10.000 boerengezinnen’.
  Wien van den Brink zegt over Brinkhorst: ‘Soms denk ik dat de etnische zuivering in de varkenshouderij is begonnen’.

  November 1999
  Brinkhorst wil niet meer praten met Van den Brink en weigert het overleg met de NVV te hervatten zolang de ‘killer-borden’ nog in de weilanden staan.

  Eind november 1999
  Van den Brink schrijft een excuusbrief aan Brinkhorst. Hij zegt daarin wel: ‘Ik ben er echter van overtuigd, dat ik hiermee wél de gevoelens die in veel agrarische gezinnen leven, weergaf.’

  September 2000
  De NVV plaatst 129 protestborden met de tekst: ‘Dit kabinet steelt ook van u!’ Het is een actie van het NVV-actiecomité ‘Pak de Dief’. De NVV wil duidelijk maken dat het kabinet van méér mensen steelt dan alleen boeren.

  April 2001
  De afdelingen Twente en de Achterhoek van de NVV dreigen met ‘maatschappij-ontwrichtende acties’ als Brinkhorst niet met een opkoopregeling, vanwege MKZ, instemt. Er worden dat jaar vervolgens diverse (blokkade)acties gehouden door diverse veehouders.

  Augustus 2001
  Door procedures van de NVV komen varkenshouders toch in aanmerking voor een schadevergoeding voor het fokverbod tijdens de varkenspest.

  November 2001
  De Hoge Raad oordeelt dat de inkrimping van het aantal varkens rechtmatig is. Wel moet er volgens de Raad worden gekeken of sommige boeren recht hebben op een schadevergoeding.

  Juni 2002
  Varkensboeren hoeven voorlopig geen heffingen te betalen voor de mest die hun dieren hebben geproduceerd. Door fouten in de wet kan het te betalen bedrag duizenden euro’s te hoog uitvallen.

  Juli 2002
  De NVV is boos omdat minister Brinkhorst in zijn brief aan de Tweede Kamer de indruk heeft gewekt dat boeren hun varkens opzettelijk met verboden stoffen behandelen.

  Februari 2004
  Samenwerking: De NVV start samenwerking met de Duitse en Deense collega-bonden ISN en Danske Svineproducenter.

  November 2004
  Productschap: De NVV krijgt er een zetel bij (van twee naar drie) in de Commissie Varkenshouderij van het PVV. LTO krijgt krijgt één zetel minder (van vier naar drie).

  December 2004
  Vleespromotie: De NVV deelt gehaktballen uit tijdens een vergadering van het PVV om duidelijk te maken dat vleespromotie anders moet worden gefinancierd. Dit onder de slogan ‘Reclame vlees: Géén boerentaak! Géén Boerengeld! Uiteindelijk gaan de PVV-heffingen voor varkenshouders flink naar beneden en wordt het Voorlichtingsbureau Vlees opgeheven.

  December 2005
  PVV-voorzitter Jos Ramekers overweegt om de Commissie Varkenshouderij (88a) op te heffen en de besluiten rechtstreeks te nemen in het PVV-bestuur. De NVV weigert nog deel te nemen aan vergaderingen die worden voorgezeten door Ramekers. De NVV beschuldigt Ramekers ervan de NVV er bewust van hebben weerhouden het voorzitterschap van de Commissie Varkenshouderij te bekleden.

  December 2006
  Witteboordendiefstal: Willie van Gemert beschuldigt het PVV-bestuur van ‘witteboordendiefst al’. Hij zei dit omdat het PVV-bestuur geld van de varkenshouders in de pot ‘algemene reserve’ had gestopt. In april, na bemiddeling door Cees Veerman wordt de ruzie bijgelegd. De NVV moet zowel in het Dagelijks Bestuur van het PVV worden benoemd, als tot voorzitter van de Commissie Varkenshouderij. Willie van Gemert moet van de Commissie Veerman excuses aanbieden voor zijn beschuldiging. Van Gemert doet dat staande de vergadering.

  Januari 2007
  Regeerakkoord: De NVV wil dat positie van de varkenshouder en zijn gezin wordt opgenomen in het regeerakkoord.  Volgens voorzitter Wyno Zwanenburg van de NVV ligt de varkenshouderij bij de burger onder een vergrootglas. De consument is vooralsnog in Nederland echter niet bereid om de meerkosten van een eventuele andere wijze van varkens houden te betalen.

  September 2007
  Melkquotum: De NVV schrijft een brief aan minister Gerda Verburg waarin de vakbond zich verzet tegen verruiming van het melkquotum. Dit vergroot de druk op de mestmarkt, stelt NVV.

  Juni 2008
  Actie: NVV en LTO bieden Albert Heijn als ludieke actie twee oranje ballen aan en hebben spandoeken bij zich met de tekst: 'AH is nu aan de bal'. De organisaties voeren deze actie om de retail uit te leggen dat de investeringskosten van de verdovingsapparatuur voor verdoofde biggencastratie, direct aan de zeugenhouder moet worden vergoed. Als concessie zullen willen NVV en LTO zelf de variabele kosten dragen. Die proberen ze via de markt vergoed te krijgen.

  September 2008
  Fonds: De supermarkten gaan akkoord met een fonds waaruit varkenshouders worden gecompenseerd voor het verdoofd castreren van biggen.

  April 2009
  Minas: De NVV krijgt gelijk van de Hoge Raad in de Minas-procedure. De raad vindt dat Minas-heffingen niet gebaseerd kunnen worden op de wijze van mestbemonstering zoals die in de Minas-wetgeving werd toegepast.

  Januari 2011
  Blokkade: NVV-leden blokkeren negen varkensslachterijen in Nederland. De NVV wil hiermee aandacht vragen voor prijsvorming in de keten.

  Januari 2012
  Aujeszky: Varkenshouders krijgen alsnog een schadevergoeding voor de te hoge tarieven van het inenten van varkens tegen de Ziekte van Aujeszky in de jaren negentig. Dat heeft de SER bepaald. De NVV, die 15 jaar procedeerde, keert voorlopig een bedrag van in totaal 12 miljoen euro uit aan 3.200 leden en oud-leden. Een procedure voor óók teruggave van de wettelijke rente loopt nog.

  September 2012
  Spandoeken: Op diverse plaatsen langs de snelwegen rond de hoofdkantoren van Albert Heijn,
  Lidl, Aldi, Jumbo en C1000, worden professionele spandoeken geplaatst met de tekst ‘Wurgt (naam supermarktketen) voedselproducent??’

  Maart 2013
  Aujeszky: 16,1 miljoen euro wordt overgemaakt uit het vermogen van het voormalige Landbouwschap aan de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). Het geld is bestemd voor varkenshouders die nadeel hebben geleden als gevolg van een ten onrechte toegepaste retributieverordening ter bestrijding van de ziekte van Aujeszky.

  Februari 2014
  BZV: De NVV blokkeert het Provinciehuis in Brabant
  als protest tegen de vaststelling van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. De NVV vindt dat de retail moet meebetalen aan de eisen die in de BZV worden gesteld.

  Februari 2014
  Pigtitie: De NVV zet een grote online petitie, de ‘Pigtitie’ op onder varkenshouders tegen de vier dageneis. LTO verspreidt deze petitie ook onder haar leden. In totaal tekenen 1.268 varkenshouders. De petitie wordt aangeboden aan de Tweede Kamerleden. Staatssecretaris Sharon Dijksma belooft nader onderzoek naar de gevolgen voor het dierenwelzijn.

  Februari 2014
  De NVV en LTO vakgroep Varkenshouderij zijn gestart met een onderzoek naar de opname van prostaglandine door zeugen. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer voert dit onderzoek uit. Doel van het onderzoek is na te gaan of prostaglandinen aangetoond kunnen worden in verworpen vruchten. Indien dit het geval blijkt te zijn, zal nader onderzoek gedaan worden om de relatie met verwerpen aan te tonen. De NVV vindt dat het besluit om de 4-dageneis te handhaven met gebrek aan praktijkkennis is genomen en een risico voor het welzijn van de dieren veroorzaakt.

  Februari 2014
  Postcodeloterij: De NVV roept alle veehouders op protest aan te tekenen tegen de bijdrage van 500.000 euro van de Postcodeloterij aan Wakker Dier. De NVV stelt een voorbeeldbrief beschikbaar die massaal wordt gedownload en verstuurd.

  Maart 2014
  De NVV besluit naar aanleiding van een gesprek met de Postcodeloterij als varkenshouderij zélf een aanvraag in te dienen voor een bijdrage van de Postcodeloterij.

  Maart 2014
  POR-regeling: Staatssecretaris Dijksma wil de POR-regeling opnieuw open te stellen. Op deze manier wil ze tegemoet komen aan de intensieve sectoren, die door het aanhouden van dierrechten in de knel komen. De POR-regeling is ooit bedacht door de NVV en Wien van den Bribk. Oud-secretaris Jaco Geurts van de NVV, nu Tweede Kamerlid, bracht de POR-regeling weer onder de aandacht van het ministerie van EZ.

  Met de POR-regeling (Regeling Ontheffing Productierechten Meststoffenwet) kunnen varkens- en pluimveehouders uitbreiden zonder dat daarvoor dierrechten nodig zijn. Ze krijgen een gedeeltelijke ontheffing van het verbod om meer mest te produceren. Dit is op voorwaarde dat alle dierlijke mest van het bedrijf wordt verwerkt.

  Maart 2014
  Ammoniak: Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft onder andere samen met de NVV afspraken gemaakt over de uitstoot van ammoniak. Een vermindering van de uitstoot zorgt ervoor dat boerenbedrijven kunnen groeien en de natuurkwaliteit verbetert. De afspraken zijn onderdeel van een overeenkomst in het kader van de zogenoemde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

  Maart 2014
  Rendac: De kadavertarieven van Rendac stijgen dit jaar minder hard dan aangekondigd. De NVV rekent zich dit succes aan. De NVV heeft zich hiervoor flink ingezet. Dit deed de NVV onder meer door varkenshouders, en ook andere veehouders in Nederland via een voorbeeld-brief in de gelegenheid te stellen bij Rendac bezwaar te maken.

  April 2014
  Platform Varkensketen: De NVV richt samen met LTO vakgroep Varkenshouderij, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) het Platform Varkensketen op. De Nederlandse varkensvleesketen gaat een gezamenlijke agenda voeren voor de innovatie van de bedrijfstak en de verdere, integrale verduurzaming van de productie van Nederlands varkensvlees.

  Mei 2014
  Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft een goed gevoel bij het ‘Recept voor Duurzaam Varkensvlees’, dat ondermeer geschreven is door de NVV. ‘Deze visie is langdurig. Neem organisaties hier in mee en krijg brede maatschappelijke steun’, zei de staatssecretaris.

  Mei 2014
  Ingrid Jansen wordt tijdens de ALV unaniem gekozen als nieuwe NVV-voorzitter. 

  Juni 2014
  NVV neemt de eerste stappen om de Producenten Organisatie Varkenshouderij opgericht te krijgen door varkenshouders.

  Juni 2014
  NVV roept Dijksma per brief op de extra kosten voor vleeskeuring door de NVWA niet op het bordje van de boeren te leggen.

  Juni 2014
  NVV verzet zich tegen plan Dijksma om gemeenten en provincies meer bevoegdheid te geven om aantal landbouwhuisdieren in gemeente of veehouderijlocatie te reguleren en bereidt input voor consultatieronde voor.

  Juli 2014
  NVV blijft zich verzetten tegen 4-dageneis en wil vervolgonderzoek naar effect prostaglandines op verwerpen bij zeugen.


  Juli 2014
  Gefaciliteerd door de NVV, richten zeventien varkenshouders de Producenten Organisatie Varkenshouderij op

  Juli 2014
  NVV start juridische procedure tegen de BZV in Brabant.

  Augustus 2014
  NVV vraagt net als LTO Nederland en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) om verlenging uitrijperiode voor dierlijke mest.

  Augustus 2014
  NVV en LTO sturen een noodkreet aan staatssecretaris Sharon Dijksma om varkenshouders niet in de kou te laten staan.

  September 2014
  NVV start offensief voor het Nederlandse varken en presenteert film Varkens horen bij Nederland. De film wordt in korte tijd ruim 13.000 keer bekeken.

  September 2014
  NVV start samen met LTO Meldpunt Roostervloeren. Varkenshouders kunnen meldingen doen van onredelijk optreden tijdens controles op roostervloeren van de NVWA.

  September 2014
  NVV luidt samen met LTO noodklok bij staatssecretaris Dijksma over zorgelijke financiële situatie in de varkenshouderij.

  Oktober 2014
  6: NVV richt het Meldpunt Valse Lesstof op naar aanleiding van vele klachten over onjuiste, niet-objectieve en misleidende lesstof op scholen over landbouw.

  Oktober 2014
  NVV roept zeugenhouders op zich aan te melden voor begeleidingstraject 4-dageneis. Dit om aan te tonen dat 4-dageneis niet in de wet thuishoort.

  November 2014

  NVV wint rechtszaak Aujeszky om rente vanaf 1993. NVV heeft recht op nog eens 11 miljoen euro.

  December 2014
  10: NVV noemt de Dierenwelzijns-top van Sharon Dijksma op 14 december een ‘achterkamertjesoverleg’. NVV is ook tegen het voornemen om Nederlandse extra dierenwelzijnseisen als maatstaf te nemen in EU.

  December 2014

  NVV roept staatssecretaris Wilma Mansveld op om varkenshouders een ontheffing te geven voor rattenbestrijding buiten de stallen.

  December 2014
  Staatssecretaris Dijksma houdt mede door inzet van de NVV vast aan voorlopige mestverwerkingspercentages en stelt POR-regeling open vanaf januari.

  December 2014
  Ingrid Jansen reikt namens het door de NVV opgerichte Meldpunt Valse Lesstof een zwartboek met meldingen over valse lesstof uit aan Tweede Kamer. Bij het Meldpunt hebben zich inmiddels ook NVP, NMV, NAJK, NAV en LTO aangesloten.

  Februari 2015
  De NVV en haar Deense equivalent Danske Svineproducenter hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie over uitsluiting van deelname aan het Duitse Initiative Tierwohl.

  Februari 2015
  De NVV weigert medewerking aan een tv-uitzending van Radar over goedkoop varkensvlees. 

  Februari 2015
  De NVV heeft twijfels over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De NVV dient bij het ministerie van Economische Zaken een zienswijze in waarin wordt gevraagd om ontwikkelingsruimte voor veehouders te waarborgen.

  Februari 2015
  Na maanden van onderhandeling door de NVV en LTO wordt begonnen met de pre-pilot van stalkeuring van exportvarkens. Stalkeuring kwam te vervallen bij het afschaffen van de privileges in QLL in maart 2014.

  Maart 2015
  NVV start social media-campagne #KiesPartijvoordeBoeren, waarin opgeroepen wordt om op landbouwgezinde partijen te stemmen.

  April 2015
  De NVV roept haar leden op te wachten met met de Gecombineerde opgave (Meitelling). Voor het eerst moeten varkenshouders in de Gecombineerde Opgave aangeven welke dieren in welke stallen zitten om emissies van de landbouw in kaart te brengen. De NVV ziet dit als onnodige lastenverzwaring en gaat in gesprek met staatssecretaris Dijksma. In juni geeft Dijksma uitsluitsel over de GO.

  Mei 2015
  Het verbod op afschrijven op ammoniak- en dierrechten wordt door het kabinet ingetrokken. Het intrekken van het verbod scheelt varkenshouders miljoenen euro's. De NVV heeft zich hiervoor sterk gemaakt.

  Mei 2015
  NVV start met het Belgische Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) een onderzoek naar geurhinder. NVV vermoedt dat geurhinder tegenwoordig juist minder voorkomt dan aanvankelijk werd aangenomen en hoopt deze aanname aan de hand van actuele modellen en methoden te onderbouwen.

  Juni 2015
  De NVV presenteert de zogenoemde ‘Verken-burger’. De Verken-burger heeft een dubbele lading: Verken is dialect voor ‘varken’, maar staat ook voor ‘Verkennen’: Het verkennen van de burger en de burger die de varkenshouderij komt verkennen. NVV zet zich in voor  meer dialoog tussen boer en burger.

   

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   Laatste nieuws

   NVV nieuws

   Bericht voor convenanthouders     Klik hier vo... Lees meer
   Op 25 juni 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering ... Lees meer
   Bekijk alles

   Twitter