Wat is nieuw in 2016?

  Met het ingaan van het nieuwe jaar veranderen er ook wetten en regels die u als varkenshouder en ondernemer aangaan. Op deze pagina de belangrijkste maatregelen, in alfabetische volgorde op een rij.

  Ga direct naar:
  Agrarisch natuurbheer
  AOW
  Asbest
  Bedrijfsopvolging
  Circulaire innovaties
  Digitale basiskaart
  Duurzame energie
  Energiebelasting
  Innovatie
  Jonge Landbouwersregeling
  Luchtwassers
  Mest
  Mestverwerking
  Minimumloon
  Natuurwet
  NVWA
  Personeel
  Schenkingsvrijstelling
  Stallen
  Vergunningen
  Vervoer
  ZZP'ers

  Agrarisch natuurbeheer
  Op 1 januari 2016 start een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Een landelijk dekkend netwerk van 40 organisaties van boeren en landeigenaren speelt hierin een belangrijke rol. Door de samenwerking tussen boeren ontstaan grotere aaneengesloten gebieden. Dat is gunstig voor de biodiversiteit.
  Meer informatie

  AOW
  De AOW-leeftijd is verhoogd naar 65 jaar + 6 maanden.
  Meer informatie

  Asbest
  Investeringen in 2016 met betrekking tot het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen kunnen niet meer gemeld worden voor MIA\Vamil. Ondernemers kunnen wel subsidie krijgen voor het verwijderen van een asbesthoudend dak. Hierbij is de daadwerkelijke verwijderingsdatum leidend. Deze moet op of na 1 januari 2016 of uiterlijk op 31 december 2019 liggen.

  Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken kan alleen worden aangevraagd wanneer u ook degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Ondernemers die geïnvesteerd hebben in 2015 met betrekking tot het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen, kunnen te maken krijgen met een combinatie van beide regelingen.
  Meer informatie:
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/asbest-en-zon-miavamil
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kom-ik-aanmerking-voor-subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/vraag-en-antwoord/kan-ik-subsidie-krijgen-om-asbest-te-verwijderen

  Bedrijfsopvolging
  De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting wordt aangepast per 1 januari 2016. Vaker dan voorheen zal er hierdoor geen sprake zijn van schenk- of erfbelasting bij bedrijfsoverdracht. De nieuwe regels gelden voor bedrijfsoverdrachten op of na 1 januari 2016.
  Meer informatie

  Circulaire innovaties
  Eén van de ambities van het kabinet is het bevorderen van circulaire innovaties om duurzame economische groei te realiseren. Op de Milieulijst 2016 zijn de stimuleringspercentages verhoogd van de generieke bedrijfsmiddelcodes in hoofdstuk 1 (Grondstoffen en afval).
  Meer informatie:
  http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/meer-fiscaal-voordeel-voor-circulaire-innovaties-2016-0
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/miavamil/onderwerpen-toegelicht/circulaire-economie
  http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/fiscaal-voordeel-zet-uw-product-nu-op-de-milieulijst

  Digitale basiskaart
  Vanaf 2016 gaat de hele overheid werken met één uniforme gedetailleerde digitale basiskaart, de zogenaamde Basisregistratie Grootschalige Topografie. Hierin zijn alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water en groen, eenduidig vastgelegd. Het landsdekkende bestand word ondergebracht bij het Kadaster, en is straks als open data vrij beschikbaar voor iedereen.
  Meer informatie

  Duurzame energie
  Wekt u samen met anderen duurzaam elektriciteit op? Bijvoorbeeld met een zonnepaneleninstallatie op het dak van een school of een loods? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2016 9,0 cent per kilowattuur korting op de energiebelasting. Dit was 7,5 cent per kilowattuur. Er kan subsidie worden aangevraagd zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. In 2016 is € 70 miljoen beschikbaar voor deze subsidie.

  Wilt u fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie Investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 14% voordeel op.
  Meer informatie:
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde
  http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

  Energiebelasting
  De energiebelasting gaat in 2016 omhoog voor bedrijven en particulieren.
  Meer informatie

  Innovatie
  Ondernemers kunnen eenvoudiger ondersteuning aanvragen voor hun innovatieve activiteiten.
  Meer informatie


  Jonge landbouwersregeling
  De Jonge Landbouwersregeling (tweede pijler; plattelandsontwikkeling) wordt op binnenkort opengesteld. Waarschijnlijk gebeurt dit in het eerste kwartaal van 2016. De regeling geeft jonge ondernemers de mogelijkheid financiële steun te krijgen bij investeringen.
  Meer informatie

  Luchtwassers
  Varkenshouders moeten een datalogger hebben voor de per 1 januari verplichte elektronische monitoring van luchtwassers.

  Mest
  De diergebonden mestproductie- en excretienormen zijn per 1 januari aangepast, net als de mestcodes en gehalten stikstof en fosfaat in dieren.
  Meer informatie

  Mestverwerking
  De verplichte mestverwerkingspercentages voor de regio's Zuid en Oost worden voor 2016 met 5 procent verhoogd, naar respectievelijk 55 en 35 procent. Het verplichte mestverwerkingspercentages voor de regio Overig blijft ongewijzigd op 10 procent.

  Minimumloon
  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder zijn verhoogd naar:
  • € 1.524,60 per maand;
  • € 351,85 per week;
  • € 70,37 per dag
  Meer informatie

  Natuurwet
  De nieuwe Wet Natuurbescherming treedt medio 2016 in werking. Deze Wet natuurbescherming verenigt de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), de Flora- en faunawet (Ffw) en de Boswet. De samenvoeging en één bevoegd gezag voor de uitvoering (provincies) moet ervoor zorgen dat de wet minder complex is en beter uitvoerbaar wordt. Voortaan moet de NBW-vergunning moet worden aangevraagd bij de provincie waarin een project wordt uitgevoerd c.q. waar de veehouderij is gelegen.
  Meer informatie

  NVWA
  De NVWA gaat per 1 januari handhaven op het laden van varkens op een verharde ondergrond. Bij exporten is het verplicht dat de vrachtwagens waarop de varkens worden geladen, op een geheel verharde ondergrond staan. Dit om ervoor te kunnen zorgen dat de ondergrond na het laden afdoende kan worden gereinigd. Deze verplichting geldt niet voor binnenlandse transporten.
  Meer informatie

  Personeel
  • Het in dienst nemen van een AOW'er is makkelijker en aantrekkelijker geworden
  • Er zijn maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken
  • Het is niet meer mogelijk om een buitenlandse werknemer een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding te betalen. U moet het doel van de onkostenvergoeding vermelden op de loonstrook van uw werknemer. Doet u dit niet? Dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.
  • Maakt u zich schuldig aan onderbetaling of illegale tewerkstelling? Inspectiegegevens worden straks openbaar gemaakt
  • Neemt u een werknemer aan uit de doelgroep van de banenafspraak en kan hij niet zelfstandig het minimumloon verdienen? U kunt niet alleen loonkostensubsidie krijgen, maar tegelijkertijd ook een premiekorting toepassen.
  • Stelt u banen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking? Er is een eenvoudig en eenduidig basispakket van voorzieningen.
  • De WW-uitkering wordt per 1 januari 2016 met één maand per kwartaal gekort tot maximaal twee jaar in 2019. Ook wordt de opbouw gewijzigd. Werknemers bouwen de eerste tien jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar één maand WW-recht op. Daarna bouwen ze per gewerkt jaar een halve maand op.
  Meer informatie

  Schenkingsvrijstelling
  Vanaf 2017 wordt in de schenkbelasting een vrijstelling van € 100.000 ingevoerd voor schenkingen die worden benut voor de eigen woning. Het betreft een verruiming van een bestaande vrijstelling.
  Meer informatie

  Stallen
  De eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij worden een stuk strenger per 1 januari 2016. Duurzame stallen moeten voldoen aan de nieuwe Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), versie 10.
  Meer informatie

  Vergunningen
  Installaties voor monovergisting vallen onder het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat er geen omgevingsvergunning meer nodig is voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting, of de uitgebreide procedure is vervangen door de reguliere procedure met algemene regels. De voorschriften gelden voor bedrijven met een verwerkingscapaciteit van maximaal 25.000 kuub dierlijke mest per jaar.
  Meer informatie

  Vervoer
  Rijdt u een pick-up truck of bestelwagen met dubbele cabine? En heeft deze auto een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kilo? Uw auto wordt niet meer gezien als vrachtauto. Zware bedrijfsauto's worden voortaan voor de motorrijtuigenbelasting aangemerkt als personenauto. Ook gaat u bpm betalen. Alleen voertuigen met een laadbak langer dan het voor personen ingerichte gedeelte of met een lagere toegestane maximum massa worden gezien als bestelauto.

  Het kabinet scherpt de bijtelling privégebruik auto van de zaak met ingang van 2016 aan.
  Meer informatie

  ZZP'ers
  Raakt u als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) in de bijstand en blijft u (deels) betaald werk verrichten? Een deel van uw inkomsten wordt niet verrekend met de bijstandsuitkering. Dit geldt voor een periode van 6 maanden, te verdelen over een langere periode.
  Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten tot 2016 eerst hun pensioengeld aanspreken als zij in de bijstand komen. Vanaf 1 januari 2016 wordt het pensioenvermogen tot € 250.000 vrijgelaten. Het pensioenvermogen boven dat bedrag telt wel mee als vermogen.
  Meer informatie

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   Laatste nieuws

   NVV nieuws

   Bericht voor convenanthouders     Klik hier vo... Lees meer
   Op 25 juni 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering ... Lees meer
   Bekijk alles

   Nieuws uit de sector

   Brabantse veehouders hebben zich verenigd in ‘Boe...Lees meer
   De Brabantse voerfirma Fransen Gerrits bestaat in j...Lees meer
   Bekijk alles

   Twitter