LAATSTE NIEUWS

  Geachte Minas Convenant deelnemer,


  Op 11 maart jl. hebben we een bijeenkomst gehad in De Bongerd in Heteren. Op deze avond hebben de aanwezige convenantdeelnemers samen met de NVV bestuursleden uitleg gehad van onze juristen Angelique Perdaems en Maaike Coenen over de uitspraak in de Minasprocedure van de Rechtbank in Assen. Hoewel de NVV deels gelijk heeft gekregen, is dit helaas niet de uitspraak met brede gevolgen voor de gehele groep convenantdeelnemers geworden waar wij op hadden ingezet en op gehoopt hadden. Zo is de mogelijkheid om nog tegen de heffing in beroep te gaan fors beperkt omdat in de uitspraak dit alleen wordt toegestaan voor deelnemers die mest met de mestcodes 41, 41A, 44 en 44A in de jaren 1998-2005 hebben afgevoerd. Wij hebben u al eerder om informatie gevraagd en daaruit en uit gegevens van RVO blijkt dat dit maar een kleine groep deelnemers betreft.

  Nu bestaat er nog een mogelijkheid om tegen deze uitspraak van de Rechtbank Assen in hoger beroep te gaan. Ter behoud van rechten is hoger beroep aangetekend, maar wij willen nader onderzoeken of het zinvol is om dit hoger beroep door te zetten. Een procedure kost veel geld en we moeten natuurlijk wel goede argumenten hebben om de kans op succes te vergroten. Voor dit onderzoek hebben wij van alle convenantdeelnemers informatie nodig om een goede afweging over voortzetting te kunnen maken.

  Wat vragen wij van u:  

  1. Heeft u over de jaren 1998 t/m 2005 minasheffingen betaald of zijn de aanslagen (geheel of deels) verrekend met andere jaren? Hoeveel heeft u per saldo over de jaren 1998 tot en met 2005 aan minasheffingen betaald?
  2. Heeft u in de jaren 1998 t/m 2005 zeugenmest afgevoerd? Zo ja, kunt u daarvan bewijsstukken overleggen (bijvoorbeeld mestbonnen, meitelling).

  In verband de voortgang vragen wij u voor 20 april te reageren. U kunt dit mailtje terug sturen naar info@nvv.nl.

  Wij hopen dat u ons kunt helpen om een goede afweging te maken over de toekomst van de Minasprocedure daarvoor is uw medewerking belangrijk!

  Namens het bestuur NVV

  Met vriendelijke groet,

  Postbus 591, 3770 AN  Barneveld

  E: info@nvv.nl

  www.nvv.nl  Disclaimer bericht:

  Het bestuur van de NVV heeft herhaaldelijk ingesteld op actualisatie van naam, adres, woonplaatsgegevens van procesbetrokkenen. Daarbij kunnen door omstandigheden gegevens niet up-to-date zijn. Ook belanghebbende wordt gevraagd een inspanningsverplichting omtrent actuele gegevens danwel mutaties door te geven via: info@nvv.nl


  Bericht aan convenantdeelnemers inzake Minas uitspraak Rechtbank Assen

   


   

  De Rechtbank Assen heeft uitspraak gedaan in de procedure die de NVV voor de convenantdeelnemers tegen RVO was gestart.

   

  In juni 2017 is NVV deze procedure gestart om nakoming te vorderen van het Convenant dat NVV in 2001 sloot met Bureau Heffingen, de rechtsvoorganger van RVO. In dit Convenant zijn procedurele afspraken gemaakt over de wijze waarop procedures tegen naheffingsaanslagen Minas Stikstofheffing en Minas Fosfaatheffing werden gevoerd.

   

  Met de arresten van de Hoge Raad in 2012 kwamen de speerpuntprocedures tot een einde. RVO wilde toen dat de aanslagen werden betaald. NVV heeft zich op het standpunt gesteld dat de convenantdeelnemers nog bewijs mogen leveren dat de bemonstering te onnauwkeurig is. RVO weigerde de convenantdeelnemers in de gelegenheid te stellen aan de door de Hoge Raad geformuleerde bewijsopdracht te voldoen. Daarom is NVV een procedure gestart ter nakoming van het Convenant. NVV vorderde dat RVO gehouden wordt om de deelnemers aan het Convenant aan te merken als bezwaarmakers ten aanzien van de minasheffing 1998-2005 en deze bezwaarmakers in de gelegenheid te stellen om nader bewijs te leveren dat de bemonstering te onnauwkeurig is.

   

  In deze procedure bij Rechtbank Assen heeft NVV betoogd dat alle deelnemers aan het convenant mest met een drogestofgehalte van maximaal 3% hebben afgevoerd. Volgens NVV blijkt uit de onderzoeken dat in de praktijk bij een substantieel aantal vrachten sprake is van mest met een drogestofgehalte van minder dan 3%. Daaruit kan de conclusie worden getrokken dat dergelijke mest op ieder praktijkbedrijf voorkomt.

   

  Op 13 november 2019 heeft de Rechtbank Assen vonnis gewezen. De Rechtbank Assen laat in het vonnis van 13 november 2019 nadere bewijslevering toe. Echter slechts voor een beperkte groep en onder beperkte bewijsregels. De rechtbank heeft namelijk beslist dat alleen de deelnemers aan het Convenant die mest met mestcodes 41, 41a, 44 of 44a hebben afgevoerd in de gelegenheid worden gesteld om binnen drie maanden bewijs te leveren conform de bewijsregels die de Hoge Raad heeft gegeven. De rechtbank vindt het oordeel van het Hof in de speerpuntprocedures dat alleen mest met die codes een drogestofgehalte van 3% of lager kan bevatten een speerpuntbeslissing. Die beslissing staat volgens de rechtbank vast. Daarmee wordt dus door de rechtbank van een onjuist uitgangspunt uitgegaan.

   

  Het bestuur van de NVV heeft inmiddels wel hoger beroep ingesteld.

   

  RVO heeft inmiddels laten weten dat de betreffende deelnemers op korte termijn een brief zullen ontvangen dat zij als bezwaarmaker worden aangemerkt. In deze correspondentie wordt ook de advocaat betrokken. Hierover ontvangt de betreffende groep tevens aanvullende informatie vanuit de NVV.

   

  Om eenieder nader te informeren nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst op woensdagavond 11 maart 2020 om 20:00u (tot 21:30u) in De Bongerd, Flessestraat 54 te Heteren. Advocaat Angelique Perdaems zal een nadere uiteenzetting geven van het vonnis en mogelijke vervolgstappen.

   

  Voor nadere informatie kunt u zich per mail melden bij info@nvv.nl.

   

  Namens het bestuur NVV

   

   

  Disclaimer website-bericht:

  Het bestuur van de NVV heeft herhaaldelijk ingesteld op actualisatie van naam, adres, woonplaatsgegevens van procesbetrokkenen. Daarbij kunnen door omstandigheden gegevens niet up-to-date zijn. Ook belanghebbende wordt gevraagd een inspanningsverplichting omtrent actuele gegevens danwel mutaties door te geven via: info@nvv.nl

   

  Postbus 591, 3770 AN  Barneveld

  E: info@nvv.nl www.nvv.nl

   

     Bericht  RVO publiceert handhavingsmarges

  Op 29 mei hebben wij u bericht over het advies wat Advocaat-Generaal (AG) Wattel heeft uitgebracht aan het CBB inzake de procedure die wij voeren over onrechtmatig opgelegde mestboetes. Klik hier om dit bericht nog eens te lezen.

  Als gevolg van onze inzet, de procedure en het advies van de AG heeft RVO marges die zij hanteren openbaar gemaakt. Het gaat hierbij om de volgende marges die toegepast worden bij het berekenen van mineralenbalansen op bedrijven:
  · beleid inzake brijvoer aan varkens (18%-correctie op fosfaat);
  · beleid inzake stikstofgat staldieren;
  · beleid inzake bezinklaag opslagen varkensmest; en
  · beleid inzake onaannemelijke analysewaarden vaste mest.

  Klik  hier  voor de gepubliceerde marges op de website van RVO. U kunt hiervan gebruik maken bij onderbouwing van uw eigen mineralenadministratie of bewijslast bij boetes die opgelegd worden.

  Naast deze marges wordt er door RVO nog gebruik gemaakt van zogenaamde ‘zekerheidsmarges’. Deze marges zijn nog niet openbaar gemaakt, omdat zij onderdeel zijn van een geautomatiseerd rekenprogramma. RVO werkt aan een document waarin deze marges uitgeschreven zijn. Wij wachten deze openbaarmaking af en zullen u hierover informeren.

  Voor de Minas-boetes in het verleden, alsook de Convenanthouders binnen de Minas-procedure, betekent het openbaar maken van marges overigens inhoudelijk niets. Deze waren namelijk niet bekend bij eerder opgelegde boetes en daarop konden varkenshouders dus ook niet anticiperen.


   


  Bericht voor convenanthouders

   


  Teleurstellende opkomst Algemene Leden Vergadering NVV


  Op 25 juni 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering van de NVV over vergaande besluiten gesproken om de vereniging – zoals eerder was besloten tijdens de ALV van 18 december 2017 – slapend te maken. Ondanks dat er historische beslissingen op de agenda stonden, waren er slechts 33 van de 1200 leden aanwezig. Voor alle voorstellen werd een ruime meerderheid gevonden. Alleen de zeggenschap van de leden moet terug naar de tekentafel. De kleinst mogelijk meerderheid van de vergadering wil dat de leden op alles het laatste woord blijven houden. In het oorspronkelijke voorstel zouden de leden een adviserende stem hebben en zou de beslissingsbevoegdheid bij de ledenraad komen te liggen. Het bestuur komt met een aangepast voorstel.

  De vergadering stond onder voorzitterschap van de vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur Gert van Beek. Hij leidde de vergadering omdat de termijn van Ingrid Jansen als voorzitter voorbij is en zij zich zoals eerder gemeld zich niet herkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn.

  Jaarverslag 2017 vastgesteld

  Het jaar 2017 stond vooral in het teken van het gereedmaken van de NVV om de activiteiten van NVV en LTO-Varkenshouderij over te kunnen hevelen naar de POV. Op 20 december 2016 heeft de NVV een intentieovereenkomst getekend samen met de POV, LTO-Varkenshouderij en de (regionale)-LTO organisaties. In die intentieovereenkomst is geregeld dat de sectorale belangenbehartiging vanuit NVV en LTO-Varkenshouderij definitief en onomkeerbaar zou worden overgedragen aan de POV.

  In 2017 zijn er drie ALV’s gehouden. In de reguliere ALV van 26 juni heeft de ALV ingestemd met de uitgangspunten en de voorgestelde tijdslijn inzake de afbouw van de NVV. Tijdens de ALV van 18 december heeft de ALV ingestemd met uitwerking van de optie om de vereniging NVV ‘slapend’ te maken. Dat wil zeggen: NVV wordt formeel-juridisch nog niet opgeheven, maar dat de belangenbehartigende activiteiten niet meer vanuit NVV, maar vanuit POV plaatsvinden.
  Per 1 mei 2017 zijn de belangenbehartigingsactiveiten aan de POV-overgedragen en op 1 januari 2018 geformaliseerd. De MINAS procedures vormen hier een uitzondering op. Vermeldenswaard is dat de NVV ruim €200.000 van de Belastingdienst heeft ontvangen vanwege BTW-verrekening.

  Werving nieuwe voorzitter

  Volgens de geldende statuten is het bestuurderschap (en daarmee het voorzitterschap) van Ingrid Jansen per 19 mei 2018 geëindigd. De Algemene Ledenvergadering heeft een profielschets van de beoogde voorzitter geaccordeerd en heeft de procedure vastgesteld. In het gewenste profiel staat dat de nieuwe voorzitter onafhankelijk is en geen directe belangen heeft in de varkenssector. Een toetsingscommissie is benoemd die de benoembaarheid van de voorzitter beoordeelt en oordeelt of de kandidaat voldoet aan het richtinggevend profiel. De toetsingscommissie geeft een positief of negatief advies uit per kandidaat en komt met voordracht van geschiktheid voorzitter aan de ALV.

  Besluitenlijst

  Voor de volledigheid de besluitenlijst van de ALV.
  · De notulen van de ALV d.d. 18 december 2017 zijn vastgesteld;
  · De kernwaarden van de NVV zijn vastgesteld;
  · Jaarverslag 2017 is vastgesteld;
  · Financieel verslag 2017 en verslag kascontrolecommissie is vastgesteld;
  · Aan het bestuur van de NVV is volledige decharge verleend over het gevoerde beleid in het kalenderjaar 2017;
  · De profielschets voor de nieuwe voorzitter en de procedure om hiertoe te komen zijn vastgesteld;
  · De begroting 2019 is vastgesteld;
  · De contributie over 2019 is vastgesteld (besloten is om geen contributie te innen over 2019);
  · Leden van de kascontrolecommissie over het kalenderjaar 2018 zijn benoemd.


  Algemene Ledenvergadering 25 juni 2018


  Op 25 juni 2018 houdt de NVV een belangrijke Algemene Ledenvergadering. De vergadering wordt in de Bongerd in Heteren gehouden en begint om 20:00 uur. Op de agenda staan onder meer een statutenwijziging, profiel en procedure nieuwe voorzitter, de jaarcijfers 2017, de contributievaststelling 2019 en de vaststelling van de kernwaarden waar de NVV voor staat.

  In de gewijzigde statuten worden de besluiten van de vorige Algemene Ledenvergadering tot hervorming van de NVV vastgelegd. De belangenbehartiging is overgedragen aan de POV. De structuur van de vereniging wordt drastisch vereenvoudigd, passend bij de nieuwe doelstelling van de NVV.

  Ingrid Jansen heeft eerder te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter en zich volledig te concentreren op de POV. De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd de procedure en het profiel voor de werving van een opvolger te bevestigen.

  Het voorstel voor de contributie 2019 is kort maar krachtig. De Algemene Ledenvergadering is voorgesteld om over 2019 geen contributie te innen, ook dit in het licht van de nieuwe opzet van de NVV.

  Onder het motto ¨de boer aan het roer¨ stelt de Algemene Ledenvergadering vast vanuit welke ‘kernwaarden’ de leden, adviseurs en bestuurders van de NVV werken en welk gedrag daar wel en niet bij past. Kernwaarden vormen het ‘ethisch kompas’ van de organisatie, zij geven aan wat de NVV als onderliggend principe nastreeft.

  Algemene Ledenvergaderingen van de NVV zijn alleen toegankelijk voor leden. Op 26 juni 2018 wordt een besluitenlijst op de website geplaatst.


  Dagelijks Bestuur NVV betreurt opzeggen lidmaatschap door het ere-lid Willie van Gemert

   

  Vandaag heeft oud NVV-voorzitter Willie van Gemert het lidmaatschap van de NVV en de POV opgezegd. Hij legt met onmiddellijke ingang al zijn functies neer.

  In het verleden heeft Van Gemert de NVV en varkenshouderij grote diensten bewezen. Maar de tijden zijn veranderd. De sector wil samenwerking en geen polarisatie. De voorbeelden in de opzeggingsbrief zijn niet ter zake. De genoemde voorstellen van Van Gemert zijn in het voorzittersoverleg en Landelijk Bestuur van NVV besproken en niet aangenomen. Dat is geen onbehoorlijk bestuur, maar verenigingsdemocratie. Integriteitsissues zijn in de vergadering genoemd, maar niet aan Van Gemert toegeschreven. De samenwerkingsovereenkomst tussen de POV en LTO-organisaties ligt ter bespreking voor in de verschillende besturen van de betrokken organisaties. Het is te vroeg om conclusies te trekken.

  Het Dagelijks Bestuur is verrast door het besluit, maar heeft het besluit tot opzegging van zijn functies te respecteren. Volgende week zal bekeken worden of Willie van Gemert zijn ere lidmaatschap wil behouden en hij bereid is tot een waardig afscheid.


  NVV zet feiten en cijfers over varkenshouderij op een rij

  De Nederlandse Vakbond Varkenshouders heeft voor u een (geactualiseerde) factsheet gemaakt over de Nederlandse varkenshouderij.


  Hiermee kunt u uzelf, of anderen juist informeren over allerlei zaken omtrent varkens, varkenshouderijen en varkensvlees. De factsheet bevat feiten en cijfers over aantallen varkens, aantallen bedrijven, ammoniak, fijnstof, dierenwelzijn, antibioticagebruik, diergezondheid, varkenstransport, import, export, inkomen van varkenshouders, consumptie, duurzame stallen, etc.

  Het is belangrijk dat we deze allemaal delen met mensen om ons heen: buren, media, politiek, gemeenten en provincies. Print ‘m uit, leg ‘m in de bezoekersruimte, op de keukentafel, stuur ‘m door naar familie, vrienden en kennissen, geef ‘m aan de juf of meester van uw kinderen.

  Vertel uw verhaal, anders wordt het voor u verteld!

  Download de factsheet hier


  NVV biedt leden gratis sociale ondersteuning  De varkenshouderij heeft lang in een financiële crisis gezeten en dit heeft zijn weerslag (gehad) op veel varkenshouders en hun gezinnen. NVV heeft een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie varkenshouders een luisterend oor kunnen vinden of bij wie zij hun hart kunnen luchten.

  Paulien Hogenkamp, agrarisch coach uit Wierden doet dit namens de NVV. Als  boerendochter  is  Paulien  43  jaar  geleden geboren op een gemengd bedrijf met melkvee en zeugen in Dalfsen, provincie Overijssel.

  Paulien is vanaf nu exclusief voor NVV-leden bereikbaar op 06-53 98 21 68. Paulien zal als vertrouwenspersoon luisteren, adviseren en ondersteunen bij het vinden van een oplossing.

  U kunt er onder alle omstandigheden vanuit gaan dat de vertrouwenspersoon uw verhaal vertrouwelijk behandelt.

  Sociale ondersteuning? Bel: 06-53 98 21 68


  Bestel gratis de film 'Varkens horen bij Nederland'

  De NVV liet in 2014 de film ‘Varkens horen bij Nederland’ maken. In het 4 minuten durende filmpje laten wij zien dat het Nederlandse varken onmisbaar is in ons dagelijks leven en voedsel.


  Niet alleen vlees, ook talloze andere producten worden van het varken gemaakt.

  De film is voor alle varkenshouders gratis op te vragen zodat deze vertoond kan worden tijdens open dagen, rondleidingen of andere publieksactiviteiten. Of bijvoorbeeld om te gebruiken bij een spreekbeurt van uw (klein)kinderen op school, of om te delen via uw eigen website, Facebookpagina of Twitteraccount.

  Wilt u de film ook hebben? Mail dan naar Caroline van der Plas, via c.vanderplas@nvv.nl. Of bel met ons kantoor via (0342) 418 478. 

  Bekijk de film hieronder
   
   

  Nieuws en informatie

   Blijf op de hoogte met NVV-nieuws
  De NVV verstuurt regelmatig persberichten, nieuwsflitsen en informatie over actuele en belangrijke zaken in de varkenshouderij en over standpunten die de NVV inneemt bij deze kwesties. Hiermee blijft...Lees meer
  NVV bestaat 20 jaar
  De NVV bestaat dit jaar precies 20 jaar. Op 21 april 1994 zette Wien van den Brink, samen met tien andere varkenshouders zijn handtekening onder de oprichtingsakte. Waar de NVV voor staat en wat wij...Lees meer
  Bijeenkomsten, ledenvergaderingen en open dagen
  De NVV houdt regelmatig informatiebijeenkomsten voor leden over actuele thema's uit de varkenshouderij. Daarbij worden aansprekende sprekers uitgenodigd. Daarnaast zijn er regelmatig ledenvergaderinge...Lees meer
  NVV in de media
  De NVV is erg actief met persberichten, nieuwsflitsen en (ludieke) acties voor een betere toekomst voor de varkenshouderij. Daarmee wil de NVV de maatschappij en de politiek het echte verhaal vertellen...Lees meer

  Lid worden?
  Zij sponsoren de NVV

   Laatste nieuws

   NVV nieuws

   Bericht voor convenanthouders     Klik hier vo... Lees meer
   Op 25 juni 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering ... Lees meer
   Bekijk alles

   Twitter